Projektová činnosť

A) Projektová činnosť vo výstavbe

1. Zdroje tepla

2. Technické vybavenie budov

2.1 Vykurovanie
2.2 Plynoinštalácia

3. Regulačné stanice plynu

4. Plynovody (VTL, STL, NTL)

5. Zariadenia na uskladnenie a distribúciu LPG

Stupne PD:
územné plány, štúdie, zadania, projekty pre stavebné konania, realizačné projekty
Kvalita:
projekty vypracovávame v digitálnej forme, v zmysle STN EN, zákonov a vyhlášok.
Tlač ČB alebo farebne.
Dodacie lehoty:
1 ÷ 100 dní, podľa objemu prác
Ceny:
cenník SKSI alebo dohodou

B) Inžinierska činnosť vo výstavbe

Logo